Счетоводни услуги


 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан на фирмата съобразени със спецификата на осъществяваната стопанска дейност ;
 • Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план на активите ;
 • Месечна обработка на първичните счетоводни документи ;
 • Текущо осчетоводяване на стопанските операции ;
  • Изготвяне и подаване на месечни декларации по ДДС, ВИЕС, Интрастат ;
  • Ежемесечно следене на разплащанията с клиенти и доставчици ;
  • Изготвяне на периодични финансови отчети за целите на управлението ;
   • Изготвяне на платежни нареждания ;
   • Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишен финансов отчет и данъчна декларация.