ТРЗ услуги

 • Изготвяне на трудови договори и анекси към тях,  допълнителни споразумения, заповеди за назначаване или за прекратяване на трудови право отношения  и подаване на необходимата информация за това в НОИ ;
 • Изготвяне на граждански договори и договори за управление ;
  • Попълване на осигурителни и трудови книжки ;
  • Изчисляване на нетните възнаграждения и дължимите данъци, социални и здравни осигуровки ;
  • Изготвяне на разплащателни ведомости, сметки за изплатени суми, рекапитулации ;
  • Изготвяне на платежните документи ;
  • Изготвяне и подаване на декларации обр.1 и обр.6 ;
  • Изготвяне на документи при пенсиониране ;
  • Изготвяне на служебни бележки за бюрата по труда, службите за социално подпомагане и др.;
  • Изготвяне на специфични управленски отчети ;
  • Изготвяне и администриране на други трудови документи (молби, заповеди, декларации).