Други услуги

  • Изготвяне на тримесечни отчети към БНБ
  • Изготвяне на статистически  форми(месечни,тримесечни,годишни)
  • Регистрация и пререгистрация на фирми
  • Регистрация и дерегистрация по ЗДДС
  • Регистрация на фискални устройства
  • Удостоверения за актуално състояние, наличие или липса на задължения
  • Изготвяне на необходимите документи при кандидатстване по програми,при кандидатстване за банкови кредит и др.
  • Консултации по всички застрахователни продукти на българския пазар